تکلیف درس «فارسی، املا، نگارش، تفکّر و پژوهش و کاروفنّاوری»دانش آموزان عزیز ششم در هر سه کلاس (شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه)دبستان دخترانه «ستارگان2» | بلاگ

تکلیف درس «فارسی، املا، نگارش، تفکّر و پژوهش و کاروفنّاوری»دانش آموزان عزیز ششم در هر سه کلاس (شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه)دبستان دخترانه «ستارگان2»

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

اولیای محترم پایه ی ششم: برای جلسه ی 9 صبح فردا سه شنبه30 آبان

 لطفاً کتاب فارسی و نگارش، دفتر قواعد فارسی، قواعد املا و برگه های 

تمرینات فارسی (همان سه برگه ای که از صفحه 1 تا 6 بود و سر کلاس 

حل کردیم) را همراه خود بیاورید.        با سپاس ـ مسجدی


تکلیف درس «ادبیات» برای روز چهارشنبه یک آذرماه

هرسه کلاس ششم: 

تکلیف املای خانه: لطفاً در خانه از درس های مشخص شده ازکتاب فارسی، واژگان مهم املایی را در آخر دفتر «قواعد املا» بنویسید و بیاورید.

تعداد واژگان مهم املایی: (لطفاً در آخرِ دفتر «قواعد املا» بنویسید)
درس بخوان و حفظ کن «همه از خاک پاک ایرانیم» صفحه 56: حدود 10 واژه
به همراه «هم خانواده های» این درس در صفحه 47 کتاب «مبتکران».

از درس های زیر فقط «واژه های مهمّ املایی» بنویسید:

درس حکایت «محبّت» صفحه 13: حدود 10 واژه
درس دوم «پنجره های شناخت» صفحه 14 تا 16: حدود 50 واژه
درس بخوان و بیندیش «هُدهُد» صفحه 20 تا 23: حدود 30 واژه
درس سوم «هوشیاری» صفحه 26 تا 28: حدود 30 واژه
درس چهارم «داستان من و شما» صفحه 32 تا 34: حدود 50 واژه
درس حکایت «علم و عمل» صفحه 36: حدود 10 واژه
درس پنجم «هفت خان رستم» صفحه 37 تا 40: حدود 50 واژه
درس بخوان و بیندیش «دوستان همدل» صفحه 43 تا 47: حدود 50 واژه
تکلیف املای سر کلاس: از واژگانی که در خانه در دفتراملا نوشته اید املامی گویم.
در پایان متن املا، پرسش های املایی از نکته های جدیداملایی«واژگان دو تلفّظی، واژگان هم نویسه، واژگان هم آوا و ...»که نکته های آن را روز دوشنبه یادمی دهم و در دفتر «قواعداملا» می نویسید سوال می آید. لطفاً مطالعه فرمایید.
لطفاً  برگه های «املای کلاسی یا ارزشیابی» ـ  دفتر «قواعد» املا ـ کتاب «نگارش» را بیاورید.

تکلیف درس «ادبیات» برای روز شنبه 4 آذرماه

هرسه کلاس ششم: درس هشتم«دریاقلی» و  بخوان و بیندیش«تندگویان» را 

درس می دهم؛ لطفاً در خانه پیش خوانی کنید. تست های کتاب«مبتکران» را 

کار می کنیم. لطفاً صفحات مشخص شده از کتاب «مبتکران» را در خانه با 

«مداد» پاسخ دهید و بیاورید.  

* صفحاتی که باید در خانه حل کنید:

[صفحه 107 تا 118 ـ صفحه 130 تا 132 ـ صفحه 143 و 144 ـ صفحه 141 تا 151 

صفحه 155 تا 157 ـ صفحه 264 و 265 ـ صفحه 267 و268]

* صفحاتی که قبلا در خانه حل شده: (اگر هنوز کامل نکرده اید، لطفاً کامل کنید و بیاورید)

[صفحه 228 تا 234 ـ صفحه 238 تا 242 ـ صفحه 245 تا 248 ـ 

صفحه 251 تا 254 ـ صفحه 257 تا 261]

لطفاً کتاب «فارسی»، کتاب «مبتکران» و دفتر «قواعد» فارسی را بیاورید.  

تکلیف درس «تفکّر وپژوهش» برای روز یکشنبه 5 آذر

هرسه کلاس ششم: صفحه 1 تا 26 کتاب «تفکّر و پژوهش» را می پرسم. لطفاً 

تمام پرسش هایی که درکتاب سر کلاس نوشته اید را مطالعه فرمایید.

تکلیف خانه: صفحه 26 و 27 با «مداد» در خودِ کتاب پاسخ دهید و بیاورید.

صفحه 32 «پرسش طرح کنید» را با «مداد» در خودِ کتاب پاسخ دهید و بیاورید.

پرسش های پایین صفحه ی 33 را پاسخ دهید و بیاورید. (به هر روشی که 

می توانید یا در خود کتاب یا تهیه ی پرسشنامه یا ...)

برنامه ریزی کنید صفحه 34 را پاسخ دهید و بیاورید. (به هر روشی که 

می توانید یا در خود کتاب یا تهیه ی پرسشنامه یا ...)

اجرا کنید صفحه 34 را پاسخ دهید و بیاورید؛ [خلاصه آن را در خود کتاب 

بنویسید] (به هر روشی که می توانید یا در خود کتاب یا تهیه ی پرسشنامه یا ...)

خلاصه ی گزارش صفحه 35 و 36 را با «مداد» در خودِ کتاب پاسخ دهید و بیاورید.

فعّالیت تکمیلی  صفحه 36 را با «مداد» در خودِ کتاب پاسخ دهید و بیاورید.

تکلیف درس «کار و فنّاوری» برای روز یکشنبه 5 آذر

هرسه کلاس ششم: کتاب«کارو فنّاوری» را بیاورید. «فلش» برای جلسه ی آینده

بیاورید برای این هفته نیاز نداریم. دکمه های مختلف (هشت تا ده دکمه ی متنوع) 

و مراحل دوخت پارچه ها را به پایان می رسانیم.


تکلیف درس «ادبیات» برای روز دوشنبه 6 آذرماه

هرسه کلاس ششم: صفحه 50 تا 70کتاب «فارسی» را می پرسم. لطفاً مطالعه فرمایید.

درس نهم«رنج هایی کشیده ام که مپرس» و  بخوان و حفظ کن«باران» را درس 

می دهم؛ لطفاً در خانه پیش خوانی کنید.

لطفاً کتاب «فارسی» و کتاب «مبتکران» را بیاورید. 


تکلیف درس «ادبیات» برای روز چهارشنبه 8 آذرماه

هر سه کلاس ششم: کتاب «نگارش» را  سرکلاس حل می کنیم. فقط تمرین هایی

را ازکتاب «نگارش» که مشخص می کنم، می توانیددرخانه پاسخ دهید و بیاورید، 

بقیه ی تمرین ها مربوط به سرکلاس است آن ها را در خانه پاسخ ندهید تا سر

کلاس پاسخ داده شود.

* صفحاتی که می توانید در خانه از کتاب «نگارش» کامل کنید و بیاورید:

تمرین 2 صفحه 32 کتاب نگارش

تمرین 1 صفحه 34 کتاب نگارش

تمرین 1 و 2 صفحه 38 کتاب نگارش

تمرین 1 و 2 صفحه 39 کتاب نگارش

تمرین  1 و 2 صفحه 46 کتاب نگارش

تمرین 2 صفحه 46 کتاب نگارش

تمرین 2 صفحه 47 کتاب نگارش

تمرین 1 و 2 صفحه 50 کتاب نگارش

* صفحاتی که قبلاً  از کتاب «نگارش» در خانه کامل شده: (اگر هنوز کامل نکرده اید، لطفاً کامل کنید و بیاورید)

تمرین 2  صفحه 11  کتاب نگارش

تمرین 2  صفحه 14  کتاب نگارش

تمرین 1  صفحه 22  کتاب نگارش

تمرین1 و 2 صفحه 23  کتاب نگارش

تمرین 1 و 2 صفحه 26  کتاب نگارش

تمرین 2  صفحه 27  کتاب نگارش

تمرین 3  صفحه 28  کتاب نگارش

لطفاً کتاب «نگارش»، دفتر«قواعد املا» و دفتر «قواعد» فارسی را بیاورید.

تکلیف درس «ادبیات» برای روز شنبه 11 آذرماه

هرسه کلاس ششم: نکته های دفتر «قواعدفارسی» و «قواعداملا» را می پرسم. لطفاً مطالعه فرمایید. (آرایه های ادبی، دستورزبان فارسی، نکته های املایی را بخوانید)

درس دهم«عطّار و جلال الدّین محمّد» و  حکایت«درختِ علم» را درس 

می دهم؛ لطفاً در خانه پیش خوانی کنید.

لطفاً کتاب «فارسی»، کتاب «مبتکران»، دفتر «قواعد فارسی» را بیاورید. 

«فارسی،,کاروفنّاوری»دانش,یکشنبه،,دوشنبه،,چهارشنبهدبستان,دخترانه,«ستارگان»,...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 30 آبان 1396 ساعت: 15:37