تکلیف دانش آموزان پایه های ششم، هفتم، هشتم، نهم (درس فارسی، املای فارسی، انشا و نوشتاری)

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

دانش آموزان عزیزم در هر سه کلاس ششم، مواردی که باید در پوشه کار خود بگذارید(هر سه کلاس):

برگه تکلیف املای خانه شماره یک: از درس اوّل«معرفت آفریدگار»و حکایت«محبّت» +پرسش های املاییِ پشت برگه هم کامل شود و در پایان اولیای شما هر دو صفحه را تصحیح کنند و نمره بدهند و اگر نظری دارند در قسمت «بازخورد» بنویسند.

برگه تکلیف املای خانه شماره دو: درس دوم«پنجره های شناخت»+ پرسش های املاییِ پشت برگه هم کامل شود و در پایان اولیای شما هر دو صفحه را تصحیح کنند و نمره بدهند و اگر نظری دارند در قسمت «بازخورد» بنویسند.

برگه تکلیف املای خانه شماره سه: بخوان و بیندیش«هُدهُد»+ پرسش های املاییِ پشت برگه هم کامل شود و در پایان اولیای شما هر دو صفحه را تصحیح کنندو نمره بدهند و اگر نظری دارند در قسمت «بازخورد» بنویسند.

برگه تکلیف املای خانه شماره چهار: درس سوم«هوشیاری»+ پرسش های املاییِ پشت برگه هم کامل شود و در پایان اولیای شما هر دو صفحه را تصحیح کنند و نمره بدهندو اگر نظری دارند در قسمت «بازخورد» بنویسند.


تکلیف روز سه شنبه (11/ 8 / 95) دانش آموزان هر سه کلاس ششم:

تکلیف فارسی: از همه ی دانش آموزان درس به صورت شفاهی پرسیده می شود(ابتدا به صورت داوطلب).لطفاً این موارد را مطالعه فرمایید: از درس سوم «هوشیاری» تا آخر درس پنجم«هفت خان رستم»از صفحه ی 26 تا صفحه ی 42 فارسی(تمام معانی و نکته هایی که از این درس ها در دفتر فارسی نوشته اید و اعلام کتاب(نام اسامی که در کلاس مشخص شدمانند: اولاد،رخش،رستم،دیو سپید،ارژنگ دیو و...)* بقیه ی زنگ، جزوه ادبیات وکتاب نگارش را سر کلاس پاسخ می دهیم.* لطفاً، کتاب فارسی،کتاب نگارش، دفتر فارسی، جزوه ادبیات را بیاورید.

تکلیف روز شنبه (15 / 8 / 95) دانش آموزان هر سه کلاس ششم:

تکلیف فارسی: نیمی از زنگ بخوان و بیندیش«دوستان همدل» را درس می دهم(لطفاً در خانه پیش خوانی کنید)  * بقیه ی زنگ، جزوه ادبیات و کتاب نگارش را سر کلاس پاسخ می دهیم.

* لطفاً، کتاب فارسی،کتاب نگارش، دفتر فارسی، جزوه ادبیات را بیاورید.

تکلیف روز یکشنبه (16 / 8 / 95) دانش آموزان هر سه کلاس ششم:

تکلیف املای خانه:در برگه شماره چهار، اولیای شما ازدرس سوم«هوشیاری»املابگویندو پرسش های املایی،در پشت هر برگه وجود دارد،در این قسمت هم پرسش هایی را مطرح کنندو در پایان،برگه ها را تصحیح کنندو بیاورید.

تکلیف املای سر کلاس: از بخوان و بیندیش«هُدهُد» و « درس سوم«هوشیاری» املا می گویم.در پایان متن املا، پرسش های املایی از«سرواژه،هم خانواده، مترادف، متّضاد،هم آوا، مخفّف و ...»که نکته های آن درصفحه ی 3 تا 10 جزوه آمده است سوال می آید. لطفاً، صفحه ی 3 تا 10 جزوه را مطالعه کنید(همان مواردی را در این صفحات بخوانید که در کلاس مشخّص کردم). 

تکلیف فارسی: بقیه ی زنگ، رفع اشکال برای امتحان روز سه شنبه و کار کردن جزوه ادبیات.

* لطفاً، دفتر املا، کتاب فارسی،کتاب نگارش، دفتر فارسی، جزوه ادبیات را بیاورید.

تکلیف روز سه شنبه (18/ 8 / 95) دانش آموزان هر سه کلاس ششم:

تکلیف فارسی: امتحان فارسی مستمرآبانماه(کتبی)صفحه ی26 تا 42+ تمام مطالبی را که از جزوه مشخّص کردم. لطفاً مطالعه فرمایید.* لطفاً،کتاب فارسی،کتاب نگارش، دفتر فارسی، جزوه ادبیات را بیاورید.

تککلیف دانش آموزان هر شش کلاس(هفتم، هشتم، نهم)به صورت زیر می باشد:

تکلیف درس فارسی و املا، دانش آموزان کلاس نهم2 (معرفت2): چهارشنبه 12 / 8 / 95

تکلیف فارسی:از همه ی گروه ها،درس پرسیده می شود.لطفاً مطالعه فرمایید.(شعر خوانی «پرواز» و بیت صفحه ی 23)

برگه امتحان فارسی مستمر مهرماه(کتبی) را اولیای شما امضا کنندو اگر نظری راجع به امتحان دارندآن را پایین برگه بنویسندو برگه ها را بیاورید.

تکلیف املای خانه: از روی برگه ی«تکلیف املای خانه»20سری زیراکس کنیدو در برگه ی شماره ی یک،اولیای شما از درس دوم«عجایب صنع حق تعالی»املا بگویندو پرسش املایی،در پشت برگه وجود دارد،در این قسمت هم پرسش هایی رامطرح کنندو در پایان برگه ها را تصحیح کنند و بیاورید.

تکلیف املای سر کلاس: از درس دوم«عجایب صنع حق تعالی» املا می گویم.در پایان متن املا، پرسش های املایی از«سرواژه، هم خانواده، مترادف، متّضاد،هم آوا، مخفّف و ...»که نکته های آن درصفحه ی 3 تا 10 جزوه آمده است سوال می آید. لطفاً، صفحه ی 3 تا 10 جزوه را مطالعه کنید(همان مواردی را در این صفحات بخوانید که در کلاس مشخّص کردم). 

* لطفاً کتاب فارسی، دفتر فارسی، دفتر املا، جزوه ادبیات را بیاورید.

تکلیف درس فارسی و املا، دانش آموزان کلاس هفتم2 (علم2) : چهارشنبه 12 / 8 / 95

تکلیف فارسی:از همه ی گروه ها،درس پرسیده می شود.لطفاً مطالعه فرمایید.(درس سوم،شعر خوانی«راز» و درس چهارم شعر«با بهاری که می رسد از راه»).

* فعالیت«نوشتاری»صفحه ی160 و 161 را در دفتر فارسی بنویسیدو بیاورید.(پرسش 4 صفحه ی 161 را در کتاب فارسی با «مداد» پاسخ دهید)

تکلیف املای خانه:در برگه ی شماره ی دو، اولیای شما از روان خوانی«کژال»املا بگویندو پرسش های املایی،در پشت برگه وجود دارد، در این قسمت هم  پرسش هایی را مطرح کنند و در پایان برگه ها را تصحیح کنند و بیاورید.

تکلیف املای سر کلاس: از روان خوانی«کژال» املا می گویم.در پایان متن املا، پرسش های املایی از«سرواژه، هم خانواده، مترادف، متّضاد،هم آوا، مخفّف و ...»که نکته های آن درصفحه ی 3 تا 10 جزوه آمده است سوال می آید. لطفاً، صفحه ی 3 تا 10 جزوه را مطالعه کنید(همان مواردی را در این صفحات بخوانید که در کلاس مشخّص کردم). 

* لطفاً کتاب فارسی، دفتر فارسی، دفتر املا، جزوه ادبیات را بیاورید.

تکلیف درس فارسی و املا، دانش آموزان کلاس هشتم2 (دانش2) : چهارشنبه 12 / 8 / 95

تکلیف فارسی: امتحان فارسی مستمرآبانماه(کتبی)صفحه ی 9 تا 34+ تمام مطالبی را که از جزوه مشخّص کردم. لطفاً مطالعه فرمایید.(شعر حفظی 2 نمره در امتحان می آید، لطفاً،فقط شعر«به نام خدایی که جان آفرید» صفحه ی 10 را حفظ کنید). * فعالیت«نوشتاری»صفحه ی34 سر کلاس پاسخ داده شد و شما پاسخ را در کتاب نوشتید، لطفاً در دفتر فارسی وارد کنید.

* لطفاً کتاب فارسی، دفتر فارسی، دفتر املا، جزوه ادبیات را بیاورید.


تکلیف درس فارسی و املا، دانش آموزان کلاس نهم1 (معرفت1) :
چهارشنبه 12 / 8 / 95

تکلیف فارسی: نیمی از زنگ، درس جدیدی از فارسی داده می شود.

تکلیف انشا و نوشتاری: بقیه ی زنگ، « انشا» سر کلاس نوشته می شود.(برای انشا،فقط کتاب انشا و دفتر انشا را بیاورید تا برگه چک نویس های شما را بدهم تا در دفتر انشا پاکنویس کنید.) 

* لطفاً کتاب فارسی، دفتر فارسی، کتاب نوشتاری، دفتر انشا، دفتر املا،جزوه ادبیات را بیاورید.
تکلیف درس فارسی و املا، دانش آموزان کلاس هفتم2 (علم2):
دوشنبه 17 / 8 / 95

تکلیف فارسی: ادامه ی درس چهارم را می دهم، لطفاً در خانه پیش خوانی کنید.

تکلیف انشا و نوشتاری: بقیه ی زنگ، « انشا» سر کلاس نوشته می شود.(فقط کتاب انشا و دفتر انشا را بیاورید تا برگه چک نویس های شما را بدهم تا در دفتر انشا پاکنویس کنید.) 

* لطفاً کتاب فارسی، دفتر فارسی، کتاب نوشتاری، دفتر انشا، دفتر املا،جزوه ادبیات را بیاورید.

تکلیف درس فارسی و املا، دانش آموزان کلاس هفتم1 (علم1) : دوشنبه 17 / 8 / 95

تکلیف فارسی در مدرسه: درس هفدهم«ما می توانیم» به صورت نمایشی در حیاط مدرسه اجرا می شود، لطفاً دانش آموزانی که سرکلاس توسّط نماینده ی کلاس، مشخص شدندمواردی که باید برای اجرای مراسم «نمی توانم» تهیه کنندرا بیاورند.(حلوا، شربت(برای25 نفر)، گُل، سبد برای جمع آوری «نمی توانم های کلاس،لیوان یکبار مصرف(برای25نفر)، با شال و چادر مشکی، اعلامیه فوت«نمی توانم» و ...)

تکلیف فارسی در خانه: از همه،درس پرسیده می شود.لطفاً مطالعه فرمایید.(درس چهارم شعر«با بهاری که می رسد از راه») * فعالیت«نوشتاری»صفحه ی 41 را در دفتر فارسی بنویسیدو بیاورید.

تکلیف املای خانه:در برگه ی شماره ی دو، اولیای شما از روان خوانی«کژال»املا بگویندو پرسش های املایی،در پشت برگه وجود دارد، در این قسمت هم  پرسش هایی را مطرح کنند و در پایان برگه ها را تصحیح کنند و بیاورید.

تکلیف املای سر کلاس: از روان خوانی«کژال» املا می گویم.در پایان متن املا، پرسش های املایی از«سرواژه، هم خانواده، مترادف، متّضاد،هم آوا، مخفّف و ...»که نکته های آن درصفحه ی 3 تا 10 جزوه آمده است سوال می آید. لطفاً، صفحه ی 3 تا 10 جزوه را مطالعه کنید(همان مواردی را در این صفحات بخوانید که در کلاس مشخّص کردم). 

برگه امتحان فارسی مستمر مهرماه(کتبی) را کسانی که هنوز نیاورده اند لطفاً، اولیای شما امضا کنندو اگر نظری راجع به امتحان دارندآن را پایین برگه بنویسندو برگه ها را بیاورید.

* لطفاً کتاب فارسی، دفتر فارسی، دفتر املا، جزوه ادبیات را بیاورید.


تکلیف درس ادبیات فارسی و املا، دانش آموزان کلاس هشتم1 (دانش1) : دوشنبه 17 / 8/ 95

تکلیف فارسی در خانه: از همه،درس پرسیده می شود.لطفاً مطالعه فرمایید.(درس چهاردهم شعر«یادحسین» و درس اوّل شعر«پیش از این ها»)

تکلیف املای خانه:در برگه ی شماره ی دو، اولیای شما از درس سوم«ارمغان ایران»املا بگویندو پرسش های املایی،در پشت برگه وجود دارد، در این قسمت هم  پرسش هایی را مطرح کنند و در پایان برگه ها را تصحیح کنند و بیاورید.

تکلیف املای سر کلاس: از درس سوم«ارمغان ایران» املا می گویم.در پایان متن املا، پرسش های املایی از«سرواژه، هم خانواده، مترادف، متّضاد،هم آوا، مخفّف و ...»که نکته های آن درصفحه ی 3 تا 10 جزوه آمده است سوال می آید. لطفاً، صفحه ی 3 تا 10 جزوه را مطالعه کنید(همان مواردی را در این صفحات بخوانید که در کلاس مشخّص کردم). 

برگه امتحان فارسی مستمر مهرماه(کتبی) را کسانی که هنوز نیاورده اند لطفاً، اولیای شما امضا کنندو اگر نظری راجع به امتحان دارندآن را پایین برگه بنویسندو برگه ها را بیاورید.

* لطفاً کتاب فارسی، دفتر فارسی، دفتر املا، جزوه ادبیات را بیاورید.نویسنده : بازدید : 23 تاريخ : دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت: 23:03

فهرست وبلاگ